Kavala

Kavala

Kavala Bej Mat
Porselen
DY33KV0021

Kavala Gri
Mat
Porselen
DY33KV0011

Kalınlık cm Kutu İçi Adet Kutu Box M2 Palet M2 Palet (kg)
0,78 13 1,42 65,32 1100

,